Vilkår

Scroll down for english version

Betingelser

1. Avtalen
2. Partene
3. Priser
4. Avtaleinngåelsen
5. Ordrebekreftelse
6. Betaling
7. Levering m.v.
8. Risikoen for varen
9. Angrerett
10. Undersøkelsesplikt
11. Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse
12. Kjøperens rettigheter ved forsinkelse
13. Kjøperens rettigheter ved mangel
14. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold
15. Garanti
16. Personopplysninger
17. Konfliktløsning

INNLEDNING:

Dette kjøpet er regulert av den nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Med forbrukerkjøp menes her salg av vare til forbruker som ikke
hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, og når selgeren opptrer i
næringsvirksomhet med salg av varer over internett. Kontrakten er utarbeidet og anbefalt
brukt av Forbrukerombudet.
Forbrukerkjøp over Internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven,
markedsføringsloven, angrerettsloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbruker
ufravikelige rettigheter. Vilkårene i kontrakten skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for
handelen. Selgeren kan velge å tilby kjøperen bedre vilkår enn det som fremgår av disse
salgsbetingelsene.
I tilfeller hvor kontrakten ikke direkte gir løsningen på en problemstilling, må kontrakten
utfylles med relevante lovbestemmelser.

1. AVTALEN

Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene selgeren gir om kjøpet i
bestillingsløsningen i nettbutikken (herunder blant annet opplysninger om varens art,
mengde, kvalitet, andre egenskaper, pris og leveringsbetingelser), eventuell direkte
korrespondanse mellom partene (for eksempel e-post) samt disse salgsbetingelsene.

Ved motstrid mellom opplysningene selgeren har gitt om kjøpet i bestillingsløsningen i
nettbutikken, direkte korrespondanse mellom partene og vilkårene i salgsbetingelsene, går direkte korrespondanse mellom partene og opplysningene gitt i bestillingsløsningen foran salgsbetingelsene, så fremt det ikke strider mot bindende lovgivning.

2. PARTENE

Selger
Firmanavn: Heel and Toe Footwear AS

Kontaktadresse: Øyragata 15, 6887 Lærdal
E-post: info@heelandtoefootwear.no
Organisasjonsnummer:
Kjøper er den person som foretar bestillingen.

3. PRISER

Opplysninger om de totale kostnadene kjøperen skal betale, inklusive alle avgifter
(merverdiavgift, toll, og lignende) og leveringskostnader (frakt, porto, fakturagebyr,
emballasje med videre) samt spesifisering av de enkelte elementene i totalprisen, gis i
bestillingsløsningen før bestilling er foretatt. (Vareleveranser til Svalbard eller Jan Mayen skal selges uten tillegg av merverdiavgift.1, ta kontakt før bestilling)

4. AVTALEINNGÅELSE

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperens bestilling er mottatt av selgeren.
En part er likevel ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i
tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

5. ORDREBEKREFTELSE

Når selgeren har mottatt kjøperens bestilling, skal selgeren uten ugrunnet opphold bekrefte ordren ved å sende en ordrebekreftelse til kjøperen.
Det anbefales at kjøperen kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med
bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris osv. Er det ikke samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen, bør kjøperen ta kontakt med selger så snart som mulig.

6. BETALING

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til
kjøperen.
Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere
kjøpesummen på kortet ved bestillingen i inntil 4 dager fra bestillingen.
Se lov av 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift § 16.
Et kredittkort er et betalingskort hvor oppgjøret for kjøpet skjer i etterkant ved at kredittgiveren (kredittkortselskapet) sender kortholder faktura med krav om betaling.
3 Et debetkort er et betalingskort knyttet til en innskuddskonto. Bruk av kortet medfører at brukerens konto blir belastet og beløpet blir overført til betalingsmottakerens konto.

Ved betaling med kredittkort, vil lov om kredittkjøp m.m. komme til anvendelse.
Tilbyr selgeren etterfakturering, skal fakturaen til kjøperen utstedes ved forsendelse av
varen. Forfallsfristen skal settes til minimum 14 dager fra kjøperen mottar forsendelsen.
Har selgeren særskilt behov for å kreve forskuddsbetaling fra kjøperen, for eksempel ved
tilvirkningskjøp, kan selgeren kreve dette.
Kjøpere under 18 år kan kun betale direkte ved selgerens levering av varen eller ved
utlevering av varen ved postoppkrav.6

7. LEVERING M.V.

Levering av varen fra selgeren til kjøperen skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt i bestillingsløsningen i nettbutikken.
Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til
kjøper innen rimelig tid og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Skal selgeren sørge for at varen blir sendt til kjøperen, plikter han å få varen fraktet til bestemmelsesstedet på egnet måte og på vanlige vilkår for slik transport. Bestemmelsesstedet er hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

8. RISIKOEN FOR VAREN

Risikoen for varen går over på kjøperen når tingen er overtatt av kjøperen i henhold til
avtalen. Hvis leveringstiden er kommet og kjøperen unnlater å overta en vare som er stilt til hans eller hennes rådighet etter avtalen, har kjøperen likevel risikoen for tap eller skade som skyldes egenskaper ved varen selv.

9. ANGRERETT

Kjøperen kan angre kjøpet av varen etter angrerettslovens bestemmelser7. Angrerett
innebærer at kjøperen uten grunn kan returnere varen til selgeren selv om det ikke er noen mangel ved den og selv om den ikke er levert.
Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter at varen, de
foreskrevne opplysninger om angreretten og angrerettsskjema er mottatt. Mottar kjøperen
angreskjema og de nødvendige opplysningene på et senere tidspunkt enn ved levering av varen, begynner angrefristen å løpe fra den dagen kjøperen mottar angrerettsskjema og opplysningene. Har kjøperen ikke mottatt tilstrekkelig informasjon eller angrerettsskjema, vil angrefristen likevel gå ut 3 måneder etter at varen er mottatt. Dersom kjøperen ikke har fått informasjon om angrerett i det hele tatt, vil fristen være 1 år.
Meldingen fra kjøper til selger om bruk av angreretten bør av bevishensyn være skriftlig
(angrerettsskjema, e-post, telefaks eller brev), og den må inneholde opplysninger om
hvordan kjøperen vil returnere varen til selgeren.
4 Jf. mønsteravtale utarbeidet av det felles kontraktsutvalget for Sparebankforeningens og Finansnæringens hovedorganisasjon – Avtalevilkår for kredittkort og faktureringskort – forbrukerforhold punkt 12 og mønstervilkår utarbeidet av Sparebankforeningen og Finansnæringens hovedorganisasjon for betalingskort punkt 11.
5 Lov av 21. juni 1985 nr. 82 om kredittkjøp m.m.
6 Personer under 18 år kan kun betale på de nevnte måter ettersom de ikke kan stifte gjeld jf. lov av 22. april 1927 om vergemål for umyndige (vgml.) § 2.
7 Lov av 21. desember 2000 nr. 105 om opplysningsplikt og angrerett m.v. ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted (angrerettloven).
4
Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren innen rimelig tid. Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale hele kjøpesummen til kjøperen innen 14 dager fra den dag
selgeren mottar varen eller henteseddel eller varen er stilt til selgerens rådighet. Selgeren
kan ikke fastsette gebyrer for kjøperens bruk av angreretten, men selgeren kan kreve at
kjøperen skal betale kostnadene for returforsendelsen.
Kjøperen kan undersøke produktet før han eller hun angrer på kjøpet. Varen må likevel
kunne leveres tilbake til selgeren i tilnærmet samme stand og mengde som den var i da
kjøperen mottok den. Kjøperen bør sende varen tilbake til selgeren i originalemballasjen hvis dette er mulig.
Kjøperen kan ikke angre på kjøp av varer som forringes raskt, varer som etter sin art ikke
kan tilbakeleveres, eller på lyd- og bildeopptak (herunder CDer, DVDer) eller
datamaskinprogrammer hvor forseglingen er brutt. Det sistnevnte unntaket gjelder kun
dersom selger klart og tydelig har opplyst om vilkårene for bortfall av angreretten på
forseglingen.

10. UNDERSØKELSE AV VAREN

Når kjøperen mottar varen, anbefales det at han eller hun i rimelig utstrekning undersøker om den er i samsvar med bestillingen, om den har blitt skadet under transporten eller omden ellers har mangler.
Hvis varen ikke samsvarer med bestillingen eller har mangler, må kjøperen melde fra til
selgeren ved reklamasjon jf. kontraktens punkt 11.

11. REKLAMASJON VED MANGEL OG FRIST FOR Å MELDE KRAV VED FORSINKELSE

Dersom det foreligger en mangel ved varen, må kjøperen innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen.
Fristen kan aldri være kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget
mangelen. Reklamasjon må likevel skje senest to år etter at kjøperen overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lengre, er reklamasjonsfristen fem år.
Ved forsinkelse må krav rettes selger innen rimelig tid etter at leveringstiden er kommet og varen ikke er levert.
Dersom varen er betalt med kredittkort, kan kjøperen også velge å reklamere og sende krav direkte til kredittyter (kredittkortselskapet).8
Meldingen til selgeren eller kredittyter bør være skriftlig (e-post, telefaks eller brev).

12. KJØPERENS RETTIGHETER VED FORSINKELSE

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom
partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i
henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde
kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og kreve erstatning fra selgeren.
Oppfyllelse: Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, kan kjøperen
fastholde kjøpet og sette en rimelig tileggsfrist for oppfyllelse fra selgeren. Kjøperen
kan likevel ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke
kan overvinne eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for
8 Lov av 21. juni 1985 nr. 82 om kredittkjøp m.m. § 8.

5
selgeren at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren
oppfyller. Faller vanskene bort innen rimelig tid, kan forbrukeren kreve oppfyllelse.
Heving: Kjøperen kan heve avtalen med selgeren dersom forsinkelsen er vesentlig
eller hvis selgeren ikke leverer varen innen den tilleggsfristen for oppfyllelse som
kjøperen har fastsatt. Kjøperen kan likevel ikke heve avtalen mens tilleggsfristen
løper, med mindre selgeren har sagt at han eller hun ikke vil oppfylle innen fristen.
Erstatning: Kjøperen kan videre kreve erstatning for tap han eller hun lider som følge
av forsinkelsen fra selgerens side jf. forbrukerkjøpslovens § 24.
Kjøperen må melde krav til selgeren ved reklamasjon jf. denne kontraktens punkt 11.

13. KJØPERENS RETTIGHETER VED MANGEL

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og erstatning fra selgeren.
Retting eller omlevering: Dersom varen har en mangel, kan kjøperen kreve at
selgeren retter mangelen eller omleverer tilsvarende vare. Selgeren kan motsette seg
kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren
urimelige kostnader.
Selgeren skal foreta rettingen eller omleveringen innen rimelig tid. Retting eller
omlevering skal foretas uten kostnad for kjøperen, uten risiko for at kjøperen ikke får
dekket sine utlegg og uten vesentlig ulempe for kjøperen. Selgeren kan ikke foreta
mer enn to forsøk på retting eller omlevering for samme mangel, med mindre det
foreligger særlige grunner som gjør at ytterligere forsøk er rimelig.
Selv om kjøperen verken krever retting eller omlevering, kan selgeren tilby retting
eller omlevering dersom dette skjer uten opphold. Dersom selgeren sørger for slik
retting eller omlevering, kan kjøperen ikke kreve prisavslag eller heving.
Prisavslag: Dersom mangelen ikke rettes eller omleveres, kan kjøperen kreve
forholdsmessig prisavslag.
Heving: I stedet for prisavslag kan kjøperen heve avtalen, unntatt når mangelen er
uvesentlig.
Erstatning: Kjøperen kan også kreve erstatning for økonomisk tap han eller hun lider
som følge av at varen har en mangel jf. forbrukerkjøpslovens § 33.
Kjøperen må melde krav til selgeren ved reklamasjon jf denne kontraktens punkt 11.
Reglene om reklamasjon gjelder i tillegg til, og uavhengig av, reglene om angrerett og
eventuelle garantier stilt av selger.

14. SELGERENS RETTIGHETER VED KJØPERENS MISLIGHOLD

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i
forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt erstatning fra kjøperen. Selgeren kan også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og gebyr ved ikkeforskuddsbetalte uavhentede varer.
Oppfyllelse: Dersom kjøperen ikke betaler, kan selgeren fastholde kjøpet og kreve at
kjøperen betaler kjøpesummen (oppfyllelse). Er varen ikke levert, taper selgeren sin
rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.
Heving: Ved vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøper,
kan selgeren heve avtalen. Selgeren kan likevel ikke heve etter at kjøpesummen er
betalt.
Selgeren kan også heve kjøpet dersom kjøperen ikke betaler innen en rimelig
tilleggsfrist for oppfyllelse som selgeren har fastsatt. Selgeren kan likevel ikke heve
mens tilleggsfristen løper, med mindre kjøperen har sagt at han eller hun ikke vil
betale.
Erstatning: Selgeren kan kreve erstatning fra kjøperen for økonomisk tap han eller
hun lider som følge av kontraktsbrudd fra kjøperens side jf. forbrukerkjøpslovens §
46.
Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr: Dersom kjøperen ikke betaler
kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selgeren kreve renter av kjøpesummen etter
lov om renter ved forsinket betaling.9 Ved manglende betaling kan kravet, etter
forutgående varsel, bli sendt til inkasso, og kjøperen kan da bli holdt ansvarlig for
gebyrer etter lov om inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav.

Uavhentede og pakker vil bli belastet et gebyr på kr 200 + frakt tur/retur av gjeldene ordre, for å dekke våre utlegg.

15. GARANTI

Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de
rettighetene kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 12 og 13.

16. PERSONOPPLYSNINGER

Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren kun innhente og lagre de
personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Personopplysningene til kjøper under 15 år kan ikke innhentes med mindre selgeren har samtykke fra foreldre eller foresatte. Kjøperens personopplysninger skal kun utleveres til andre hvis det er nødvendig for at selgeren skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.
Selgeren kan kun innhente kjøperens personnummer dersom det er saklig behov for sikker identifisering og slik innhenting er nødvendig.
9 Lov av 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling.
10 Lov av 13. mai 1988 nr. 26 om inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav.
11 Gebyr kan ikke avkreves personer under 18 år da disse ikke kan stifte gjeld jf. vgml. § 2.
12 Se lov av 14. april 2000 nr. 31 om behandling av personopplysninger.
7
Hvis selgeren vil benytte kjøperens personopplysninger til andre formål, for eksempel til å sende kjøperen reklame eller informasjon ut over det som er nødvendig for å få gjennomført avtalen, må selgeren innhente kjøperens samtykke ved avtaleinngåelsen. Selgeren må gi kjøperen informasjon om hva personopplysningene skal brukes til og om hvem som skal bruke personopplysningene. Kjøperens samtykke må være frivillig og avgis ved en aktiv handling, for eksempel ved avkrysning.
Kjøperen skal enkelt kunne kontakte selgeren, for eksempel pr telefon eller e-post dersom han eller hun har spørsmål om selgerens bruk av personopplysninger eller hvis han eller hun ønsker at selgeren sletter eller endrer personopplysningene.

17. KONFLIKTLØSNING

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Kjøperen kan ta kontakt med
Forbrukerrådet for å få bistand i en eventuell tvist med selger. Dersom minnelig løsning ikke oppnås etter megling i Forbrukerrådet, kan partene skriftlig begjære at Forbrukerrådet fremmer tvisten for Forbrukertvistutvalget.13 Vedtak av Forbrukertvistutvalget er rettskraftig fire uker etter forkynning. Før vedtaket er rettskraftig, kan partene, ved innsendelse av stevning til Forbrukertvistutvalget, bringe vedtaket inn for tingretten.

English version

Conditions

 1. The agreement
 2. Parties
 3. Prices
 4. The conclusion of the agreement
 5. Order confirmation
 6. Payment
 7. Delivery etc.
 8. The risk of the item
 9. Right of withdrawal
 10. Duty to investigate
 11. Complaint in case of defect and deadline for reporting claims in case of delay
 12. Buyer’s rights in case of delay
 13. Buyer’s rights in the event of a defect
 14. The seller’s rights in the event of the buyer’s default
 15. Warranty
 16. Personal information
 17. Conflict resolution

INTRODUCTION:

This purchase is governed by the following standard terms and conditions of sale for consumer purchases of goods over the Internet. By consumer purchases is meant here the sale of goods to consumers who do not
mainly trades as part of business activities, and when the seller acts in
business with sales of goods over the internet. The contract has been prepared and recommended
used by the Consumer Ombudsman.
Consumer purchases over the Internet are mainly regulated by the Contracts Act, the Consumer Purchases Act,
the Marketing Act, the Right of Withdrawal Act and the E-Commerce Act, and these laws provide the consumer
inalienable rights. The terms of the contract are not to be construed as limiting the statutory rights, but set out the parties’ most important rights and obligations for act. The seller can choose to offer the buyer better terms than what is stated in these terms of sale.
In cases where the contract does not directly provide the solution to a problem, the contract must be
supplemented with relevant legal provisions.

 1. THE AGREEMENT

The agreement between buyer and seller consists of the information the seller provides about the purchase in
the ordering solution in the online store (including information about the nature of the item,
quantity, quality, other characteristics, price and delivery conditions), possibly directly
correspondence between the parties (for example, e-mail) as well as these terms of sale.

In the event of a conflict between the information the seller has provided about the purchase in the ordering solution in
the online store, direct correspondence between the parties and the terms of the terms of sale, direct correspondence between the parties and the information provided in the ordering solution takes precedence over the terms of sale, as long as it does not contravene binding legislation.

 1. THE PARTIES

Seller
Company name: Heel and Toe Footwear AS

Contact address: Øyragata 15, 6887 Lærdal
Email: info@heelandtoefootwear.no
Organization number:
The buyer is the person who places the order.

 1. PRICES

Information about the total costs the buyer must pay, including all fees
(VAT, customs, and the like) and delivery costs (shipping, postage, invoice fee,
packaging etc.) as well as specification of the individual elements in the total price, is given in
the ordering solution before ordering is made. (Deliveries of goods to Svalbard or Jan Mayen must be sold without the addition of VAT.1, please contact before ordering)

 1. CONCLUSION OF AGREEMENT

The agreement is binding on both parties when the buyer’s order is received by the seller.
However, a party is not bound by the agreement if there have been typing or typing errors in it
the offer from the seller in the ordering solution in the online store or in the buyer’s order, and the other party realized or should have realized that such an error existed.

 1. ORDER CONFIRMATION

When the seller has received the buyer’s order, the seller must without undue delay confirm the order by sending an order confirmation to the buyer.
It is recommended that the buyer checks that the order confirmation matches
the order with regard to quantity, item type, price, etc. If there is no correspondence between the order and the order confirmation, the buyer should contact the seller as soon as possible.

 1. PAYMENT

The seller can demand payment for the item from the time it is sent from the seller to
the buyer.
If the buyer uses a credit or debit card when paying, the seller can reserve
the purchase price on the card when ordering for up to 4 days from the order.
See Act of 19 June 1969 no. 66 on value added tax § 16.
A credit card is a payment card where the settlement for the purchase takes place afterwards by the lender (credit card company) sending the cardholder an invoice with a demand for payment.
3 A debit card is a payment card linked to a deposit account. Use of the card means that the user’s account is debited and the amount is transferred to the payee’s account.

When paying by credit card, the law on credit purchases etc. come into use.
If the seller offers post-invoicing, the invoice to the buyer shall be issued upon dispatch of
the item. The due date must be set at a minimum of 14 days from the time the buyer receives the shipment.
Does the seller have a special need to demand advance payment from the buyer, for example by
manufacturing purchase, the seller can demand this.
Buyers under the age of 18 can only pay directly upon the seller’s delivery of the item or at
delivery of the item by postal order.6

 1. DELIVERY M.V.

Delivery of the item from the seller to the buyer takes place in the manner, at the place and at the time specified in the ordering solution in the online store.
If the delivery time is not stated in the order solution, the seller must deliver the item to
buy within a reasonable time and no later than 30 days after the order from the customer. If the seller is to ensure that the goods are sent to the buyer, he is obliged to have the goods transported to the destination in a suitable manner and on normal terms for such transport. The place of destination is with the buyer unless otherwise agreed between the parties.

 1. THE RISK OF THE PRODUCT

The risk for the item passes to the buyer when the item is taken over by the buyer in accordance with
Agreement. If the delivery time has come and the buyer fails to take over an item that is made available to him or her under the agreement, the buyer still has the risk of loss or damage due to properties of the item itself.

 1. RIGHT OF WITHDRAWAL

The buyer may regret the purchase of the item in accordance with the provisions of the Right of Withdrawal Act
Right of withdrawal means that the buyer can return the item to the seller without reason, even if there is no defect in it and even if it has not been delivered.
The buyer must notify the seller of the use of the right of withdrawal within 14 days after the item, the prescribed information about the right of withdrawal and the right of withdrawal form has been received. Receives the buyer
cancellation form and the necessary information at a later time than when the goods are delivered, the cancellation period begins to run from the day the buyer receives the right of withdrawal form and the information. If the buyer has not received sufficient information or a right of withdrawal form, the withdrawal period will still expire 3 months after the item has been received. If the buyer has not received information about the right of withdrawal at all, the deadline will be 1 year.
The notification from the buyer to the seller of the use of the right of withdrawal should, for evidentiary reasons, be in writing (right of withdrawal form, e-mail, fax or letter), and it must contain information about
how the buyer will return the item to the seller.

When using the right of withdrawal, the item must be returned to the seller within a reasonable time. The seller is obliged to refund the full purchase price to the buyer within 14 days from that date
the seller receives the item or collection note or the item is made available to the seller. The seller
can not set fees for the buyer’s use of the right of withdrawal, but the seller can demand that
the buyer must pay the cost of the return shipment.
The buyer can examine the product before he or she regrets the purchase. The item still needs
could be returned to the seller in approximately the same condition and quantity as it was in then
the buyer received it. The buyer should send the item back to the seller in the original packaging if possible.
The buyer can not regret the purchase of goods that deteriorate rapidly, goods that by their nature do not
can be returned, or on audio and video recordings (including CDs, DVDs) or
computer programs where the seal is broken. The latter exception only applies
if the seller has clearly stated the conditions for lapse of the right of withdrawal
the seal.

 1. EXAMINATION OF THE GOOD

When the buyer receives the item, it is recommended that he or she to a reasonable extent check whether it is in accordance with the order, whether it has been damaged during transport or whether there are other defects.
If the item does not match the order or has defects, the buyer must notify to
the seller in the event of a complaint, cf. clause 11 of the contract.

 1. COMPLAINT IN THE EVENT OF DEFICIENCY AND DEADLINE FOR NOTIFYING LIABILITY CLAIMS

If there is a defect in the item, the buyer must, within a reasonable time after he or she discovered it, notify the seller that he or she will invoke the defect.
The time limit can never be shorter than two months from the time the consumer discovered it
the lack. Complaints must still be made no later than two years after the buyer took over the item. If the item or parts of it are intended to last significantly longer, the complaint period is five years.
In the event of a delay, claims must be made to the seller within a reasonable time after the delivery time has come and the item has not been delivered.
If the item is paid for with a credit card, the buyer can also choose to advertise and send claims directly to the credit provider (the credit card company) .8
The message to the seller or creditor should be in writing (email, fax or letter).

 1. BUYER’S RIGHTS IN THE EVENT OF DELAY

If the seller does not deliver the item or delivers it too late according to the agreement between
the parties, and this is not due to the buyer or conditions on the buyer’s side, the buyer may in
in accordance with the rules in Chapter 5 of the Consumer Purchase Act, depending on the circumstances
return the purchase price, demand fulfillment, terminate the agreement and demand compensation from the seller.
Fulfillment: If the seller does not deliver the item at the time of delivery, the buyer can
maintain the purchase and set a reasonable additional deadline for fulfillment by the seller. The buyer
may not, however, demand fulfillment if there is an obstacle which the seller can not
overcome or if fulfillment will entail such a great inconvenience or cost for
the seller that it is substantially disproportionate to the buyer’s interest in that seller
fulfills. If the difficulties disappear within a reasonable time, the consumer can demand fulfillment.
Cancellation: The buyer can cancel the agreement with the seller if the delay is significant
or if the seller does not deliver the item within the additional deadline for fulfillment as
the buyer has determined. The buyer can still not terminate the agreement during the additional deadline
runs, unless the seller has stated that he or she will not meet by the deadline.
Compensation: The buyer can further claim compensation for loss he or she suffers as a result
of the delay on the part of the seller, cf. the Consumer Purchase Act § 24.
The buyer must report claims to the seller in the event of a complaint, cf. section 11 of this contract.

 1. BUYER’S RIGHTS IN THE EVENT OF DEFICIENCY

If the item has a defect and this is not due to the buyer or conditions on the buyer’s side, the buyer can according to the rules in the Consumer Purchase Act Chapter 6 depending on the circumstances withhold the purchase price, choose between correction and re-delivery, demand price reduction, demand the agreement terminated and compensation from the seller.
Correction or re-delivery: If the item has a defect, the buyer can demand that
the seller corrects the defect or re-delivers the corresponding item. The seller may object
the buyer’s claim if the execution of the claim is impossible or causes the seller
unreasonable costs.
The seller must make the correction or replacement within a reasonable time. Correction or
re-delivery shall be made at no cost to the buyer, without the risk that the buyer will not receive
covered their outlays and without significant inconvenience to the buyer. The seller can not make
more than two attempts at rectification or re-delivery for the same defect, unless it
there are special reasons that make further attempts reasonable.
Even if the buyer does not require correction or re-delivery, the seller can offer correction
or re-delivery if this takes place without delay. If the seller provides such
correction or re-delivery, the buyer can not demand a price reduction or cancellation.
Price reduction: If the defect is not corrected or re-delivered, the buyer can demand
proportional price reduction.
Cancellation: Instead of a price reduction, the buyer can cancel the agreement, except when the defect is
immaterial.
Compensation: The buyer can also claim compensation for financial loss he or she suffers
as a result of the product having a defect, cf. section 33 of the Consumer Purchases Act.
The buyer must report claims to the seller in the event of a complaint, cf. section 11 of this contract.
The rules on complaints apply in addition to, and independently of, the rules on the right of withdrawal and
any guarantees provided by the seller.

 1. THE SELLER’S RIGHTS IN THE EVENT OF THE BUYER’S DISAPPOINTMENT

If the buyer does not pay or fulfill the other obligations under the agreement, and this is not due to the seller or conditions on the seller’s side, the seller may in accordance with the rules in
Chapter 9 of the Consumer Purchase Act, depending on the circumstances, withhold the goods, demand fulfillment of the agreement, demand that the agreement be terminated and compensation from the buyer. The seller may also, depending on the circumstances, be able to claim interest in the event of late payment, collection fee and fee for non-prepaid uncollected goods.
Fulfillment: If the buyer does not pay, the seller can maintain the purchase and demand that
the buyer pays the purchase price (fulfillment). If the item is not delivered, the seller loses
right if he waits unreasonably long to advance the claim.
Cancellation: In the event of material default or other significant default by the buyer,
the seller can terminate the agreement. However, the seller can not withdraw after the purchase price is
paid.
The seller can also cancel the purchase if the buyer does not pay within a reasonable time
additional deadline for fulfillment set by the seller. However, the seller can not raise
while the additional deadline runs, unless the buyer has said he or she does not want to
pay.
Compensation: The seller can claim compensation from the buyer for financial loss he or
she suffers as a result of a breach of contract on the part of the buyer, cf. the Consumer Purchases Act §
46.
Interest on late payment / collection fee: If the buyer does not pay
the purchase price according to the agreement, the seller can claim interest on the purchase price after
Act on interest in the event of late payment.9 In the event of non-payment, the claim may, after
prior notice, be sent for collection, and the buyer can then be held responsible for
fees under the Debt Collection Act and other collection of overdue monetary claims.

Uncollected and packages will be charged a fee of NOK 200 + return shipping of current orders, to cover our expenses.

 1. WARRANTY

Warranty given by the seller or manufacturer gives the buyer rights in addition to those
the rights the buyer already has under mandatory legislation. A guarantee thus does not imply any restrictions on the buyer’s right to complaint and claims in the event of delay or defects pursuant to items 12 and 13.

 1. PERSONAL INFORMATION

Unless the buyer agrees to something else, the seller can only collect and store them
personal information that is necessary for the seller to be able to fulfill the obligations under the agreement. The personal information of the buyer under the age of 15 can not be obtained unless the seller has the consent of parents or guardians. The buyer’s personal information shall only be disclosed to others if it is necessary for the seller to implement the agreement with the buyer, or in statutory cases.
The seller can only obtain the buyer’s social security number if there is a factual need for secure identification and such collection is necessary.

If the seller wants to use the buyer’s personal information for other purposes, for example to send the buyer advertising or information beyond what is necessary to complete the agreement, the seller must obtain the buyer’s consent at the conclusion of the agreement. The seller must provide the buyer with information about what the personal information will be used for and about who will use the personal information. The buyer’s consent must be voluntary and given by active action, for example by ticking.
The buyer must be able to easily contact the seller, for example by telephone or e-mail if he or she has questions about the seller’s use of personal information or if he or she wants the seller to delete or change the personal information.

 1. CONFLICT RESOLUTION

The parties shall endeavor to resolve any disputes amicably. The buyer can contact
The Consumer Council to obtain assistance in a possible dispute with the seller. If an amicable solution is not reached after mediation in the Consumer Council, the parties may request in writing that the Consumer Council submit the dispute to the Consumer Disputes Committee.13 Decisions by the Consumer Disputes Committee are final four weeks after service. Before the decision is final, the parties may, by submitting a summons to the Consumer Disputes Committee, bring the decision before the district court.

For our international buyers we wil try to honour Norwegian internet sales regulations, and offer a 14 day refund polixy