Personvernerklæring

Scroll down for english version

Hvem vi er

Vår nettstedsadresse er: http://heelandtoefootwear.no

Kommentarer

Når besøkende legger inn kommentarer på siden, lagres informasjonen gitt inn i kommentarskjemaet i tillegg til IP-adressen til den besøkende og den besøkendes nettleserversjon. Dette gjøres for å bidra til å unngå useriøse kommentarer.

En anonym tekststreng generert på grunnlag av e-postadressen din (også kalt en «hash») kan bli sendt til tjenesten Gravatar for å undersøke om du har en konto der. Personvernerklæringen til Gravatar ligger her: https://automattic.com/privacy/. Etter at kommentaren din er blitt godkjent, vil profilbildet ditt være synlig for hvem som helst i forbindelse med kommentaren din.

Media

Hvis du laster opp bilder til nettstedet, bør du unngå å laste opp bilder som inneholder informasjon om stedet det er tatt (EXIF GPS). Besøkende på siden kan laste ned og hente ut slik informasjon fra bilder på siden.

Informasjonskapsler

Hvis du legger inn en kommentar på dette nettstedet, kan du be oss om å huske navn, e-post og nettsted. Denne informasjonen lagres i en informasjonskapsel og er der for å gjøre ting lettere for deg. Du trenger da ikke å gi inn denne informasjonen på nytt neste gang du legger inn en kommentar. Disse informasjonskapslene utløper etter ett år.

Om du besøker vår innloggingsside, vil vi opprette en midlertidig informasjonskapsel for å avgjøre om nettleseren din aksepterer informasjonskapsler. Denne informasjonskapselen inneholder ingen personopplysninger og forsvinner så snart du lukker nettleseren din.

Når du logger deg inn, blir det opprettet informasjonskapsler som lagrer innloggingsinformasjonen din og valg du har tatt når det gjelder hvordan innhold skal vises. Informasjonskapsler med innloggingsinformasjon utløper etter to dager, mens de med visningsvalg varer i ett år. Hvis du krysser av for &lauot;Husk meg»t;, vil innloggingsinformasjonen din oppbevares i to uker. Hvis du logger deg ut av kontoen din, vil disse informasjonskapslene forsvinne.

Hvis du redigerer eller publiserer en artikkel, vil ytterligere en informasjonskapsel bli lagret i nettleseren din. Denne informasjonskapselen inneholder ingen personopplysninger, men bare ID-en til artikkelen du nettopp redigerte. Den utløper etter én dag.

Innebygd innhold fra andre nettsteder

Artikler på denne siden kan inkludere innebygd innhold (f.eks. videoer, bilder, artikler osv.). Innebygd innhold fra andre nettsteder oppfører seg på nøyaktig samme måte som om den besøkende hadde besøkt nettstedet som det innebygde innholdet kommer fra.

Disse nettstedene kan samle inn opplysninger om deg, bruke informasjonskapsler, bygge inn sporingssystemer fra tredjeparter og overvåke hva du gjør via dette innebygde innholdet. Dette omfatter også sporing av handlingene dine via det innebygde innholdet dersom du har en konto og er logget inn på nettstedet.

Hvem vi deler dine opplysninger med

Om du ber at passordet tilbakestilles, vil din IP-adresse tas med i e-posten om tilbakestilling av passord.

Hvor lenge vi oppbevarer opplysninger om deg

Hvis du legger igjen en kommentar, blir kommentaren og informasjon om kommentaren lagret på ubestemt tid. Dette er for at vi kan gjenkjenne oppfølgingskommentarer og godkjenne dem automatisk i stedet for å legge dem i en kø der de må godkjennes manuelt av en redaktør.

For brukere som registrerer seg på dette nettstedet (dersom denne muligheten eksisterer), lagres det også personopplysninger som de oppgir i brukerprofilen sin. Alle brukere kan se, redigere og slette sine egne personopplysninger når som helst (bortsett fra brukernavn). Nettstedets administratorer kan også se og redigere denne informasjonen.

Rettighetene dine når det gjelder opplysninger vi har om deg

Hvis du har en konto på dette nettstedet eller har lagt igjen kommentarer, kan du be om å få en eksportfil som inneholder personopplysningene vi har om deg. Dette omfatter all data du har gitt oss. Du kan også be om at vi sletter alle personopplysninger vi har om deg. Dette omfatter ikke opplysninger vi er pålagt å lagre av administrative, juridiske eller sikkerhetsmessige årsaker.

Hvor vi sender opplysninger om deg

Besøkendes kommentarer kan bli kontrollert gjennom en automatisk gjenkjennelsestjeneste mot søppelkommentarer.

English version:

Comments

When visitors post comments on the page, the information provided in the comment form is stored in addition to the IP address of visitors and visitors’ web service. This is to help avoid user-generated comments.

An anonymous text string generated based on your email address (also called a “hash”) can be sent to the Gravatar service to search if you have an account there. Gravatar’s privacy statement is located here: https://automattic.com/privacy/. After your comment has been approved, the profile picture will be visible to anyone in connection with your comment.

Media

If you are uploading images to the site, you should avoid uploading images that contain information about the location taken (EXIF GPS). Searchers on the site can download and retrieve such information from images on the site.

Cookies

If you post a comment on this site, you can help us remember your name, email and site. This information is stored in a cookie and is there to make something easier for you. You do not need to re-enter this information the next time you post a comment. These cookies expire after one year.

If you visit our login page, we will create a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal information and disappears as soon as you close your browser.

Embedded content from other sites

Articles on this page may include embedded content (eg videos, images, articles, etc.). Embedded content from other sites behaves in exactly the same way as if the visitor had visited the site from which the embedded content comes.

These sites may collect information about you, use cookies, embed third-party tracking systems and monitor what you do through this embedded content. This also includes tracking your actions via the built-in content if you have an account and are logged in to the site.

Who we share your information with

If you request that the password be reset, your IP address will be included in the password reset email.

How long we keep information about you

If you leave a comment, the comment and information about the comment will be stored indefinitely. This is so that we can recognize follow-up comments and approve them automatically instead of putting them in a queue where they have to be manually approved by an editor.

For users who register on this website (if this option exists), personal information that they provide in their user profile is also stored. All users can view, edit and delete their own personal information at any time (except username). The site administrators can also view and edit this information.

Your rights regarding information we have about you

If you have an account on this site or have left comments, you can request an export file containing the personal information we hold about you. This includes all data you have given us. You can also request that we delete all personal information we have about you. This does not include information we are required to store for administrative, legal or security reasons.

Where we send information about you

Visitors’ comments can be checked through an automatic spam recognition service.